zápis VV 2021-03-15

Dobrý večer,

níže naleznete zápis VV ze dne 2021-03-15

s přáním mazaného zbytku dne

Tomáš Hoffmann

  1. Doplnění zápisu ze dne 18.10.2020

Sekretářka Jana Ziegelheimová jménem pověřeného člena VV, zastupující vedoucího reprezentace kendo, seznámila členy VV s plánovanou akcí ženské části reprezentace, a to vytvoření tematických kalendářů, za účelem propagace ženské reprezentace.

Jana Ziegelheimová rovněž zjišťovala možnost podpory ČFK.

Hospodářka Vlaďka Jarošová byla pro nemoc omluvena, ale připravila následující podklady na schůzku. „Prověřila jsem stav rezerv na účtu ČFK a navrhuji následující řešení: Akce, tak jak byla vytvořena, nesplňuje podmínky pro oficiální PR ČFK, nebyla navržena do rozpočtu na rok 2020, a proto nemůže být hrazena z dotačních programů ČFK a ani není možné zpětně status dotace této akci získat.“

Jelikož je na účtu ČFK odsouhlasená rezerva na mimořádné výdaje, které se mohou objevit během roku a VV žádný jiný podnět neobdržel, bylo navrženo, aby byly z této rezervy uhrazeny počáteční náklady, spojené s tiskem materiálů. Z výše uvedených důvodů si ČFK nárokuje vrácení této zálohy, která bude zařazena v příjmové složce rozpočtu pro rok 2021. Rovněž si nárokuje, že propagační materiál bude k dispozici všem členským oddílům ČFK.

VV souhlasí s návrhem.

  • Projednání téma „kalendáře“ z diskuse z valné hromady ČFK 2021

VV pověřil Vlaďku Jarošovou, aby předložila dokumentaci, která se týká poskytnutí financí na kalendáře ženské reprezentace kendo, dále dokumentaci, která souvisí s distribucí těchto kalendářů prostřednictvím externí firmy a také informace o návratu financí/poskytnuté zálohy a aby byla dále k dispozici dozorčí komisi při řešení stížnosti/námětu, který byl vznesen na valné hromadě.

Vlaďka Jarošová prezentovala smlouvu mezi ČFK a společností GUARD7,v.o.s., která zprostředkovávala prodej zmíněných kalendářů. Smlouva definuje pravidla, za kterých jsou kalendáře prodávány a zároveň definuje pravidla, za kterých bude výnos z prodeje převeden na účet ČFK ve formě sponzorského daru.

Dále Vlaďka Jarošová informovala VV o tom, že na kalendáře byla poskytnuta záloha ve výši 22308 Kč a že aktuální výnos z prodeje již převýšil částku 30000 Kč. Tento stav není konečný, nezahrnuje ještě všechny příchozí platby a také není provedena finální inventarizace zbylého počtu neprodaných kalendářů.

Vypořádání smluvního vztahu se společností GUARD7 a následná inventura zbylého počtu kusů kalendářů bude zajištěna Vlaďkou Jarošovou a Janou Ziegelheimovou, očekávaný termín je 30.4.2021. Zprávu o ukončení aktivity přednesou na dalším následujícím VV, který bude po tomto datu.

Vlaďka Jarošová dále informovala, že komunikuje s členy dozorčí komise a poskytuje potřebnou součinnost.

  • Odchod Václava Mádla z pozice viceprezidenta ke dni 2.4.2021

Jindřich Ziegeheim informoval VV, že oslovil náhradníka VV, Václava Mášu, vzhledem k odchodu Václava Mádla z pozice viceprezidenta. Václav Máša sdělil informaci, že pokud druhý náhradník, Pavel Tomeš, bude ochotný v rámci nominace vstoupit do VV ČFK, pak on, Václav Máša, o vstup do VV aktuálně usilovat nebude.

Po ukončení mandátu viceprezidenta Václav Mádla, tj. 2.4.2021, bude svolán VV, kde dojde ke kooptaci Pavla Tomeše na pozici viceprezidenta ČFK.

Navržený postup všichni členové VV odsouhlasili.

  • Aktualizace Vnitřního řádu

VV projednal aktualizaci Vnitřního řádu – sekce 4.Všeobecný řád, kapitola 2.5. Došlo ke zpřesnění kompetencí Technického ředitele, aby lépe vystihovaly práva a povinnosti při správě dat členské základny ČFK. 

Všichni členové VV změnu odsouhlasili.

  • Změny údajů v rejstříkovém soudu, dotažení odchodu Tomáše Kyncla z VV

Tomáš Hoffmann komunikuje s rejstříkovým soudem a poskytl všechny požadované doklady, které byly soudu doručeny dne 15.3.2021. Nyní čekáme na změnu údajů v rejstříku nebo na případnou výzvu soudu o doplnění dalších podkladů.

Na základě žádosti Tomáše Hoffmanna směrem k ČUBU došlo k úpravě zasílání avíz o přijaté poště ČFK na celý výkonný výbor.  Adresa ČFK je na stejné adrese, jako ČUBU, asistentka ČUBU přebírá tuto poštu a následně emailem informuje nyní celý výkonný výbor.

  • Datové schránky

Tomáš Hoffmann informoval VV o záměru zřízení datové schránky ČFK, aby do budoucna byla zjednodušena komunikace směrem ke státním orgánům.

Tomáš Hoffmann připraví během dubna 2021 podklady, které budou předloženy VV.

  • Online valná hromada

VV vzal na vědomí podnět některých zúčastněných členů VH na téma „online valná hromada“ a bude se jím zabývat. —


※※※※※※※※※※※※※※
zpravodaj ČFK

F | www.facebook.com/ceskafederacekendo
W | www.czech-kendo.cz
Tomek Hoffmann