Zásady ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Česká Federace Kendo IČ 67984151 se sídlem Nad kapličkou 3378/17, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Česká Federace Kendo, Nad kapličkou 3378/17, Strašnice, 100 00 Praha 10

email: news@czech-kendo.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Tomáš Hoffmann, Technický ředitel ČFK

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační, kontaktní a osobní údaje, které jste mu poskytl/a v rámci registrace do celkové databáze členů ČFK (Správce).

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • oprávněný zájem vedení členské databáze ČFK pro interní potřeby – evidence oddílů a jejich členů, správa členských poplatků, přihlašování na zkoušky technických stupňů a evidenci těchto technických stupňů
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • Vedení členské databáze ČFK – interní evidence, správa poplatků
 • Vedení databáze technických stupňů jednotlivých členů v rámci všech budó
 • Předávání nezbytných osobních údajů nadřízeným organizacím – Evropská Federace Kendó – pro potřeby přihlašování na mezinárodní akce/zkoušky.
 • Předávání nezbytných osobních údajů organizacím zajišťujícím dotace nebo jiné formy podpory na základě členské základny ČFK
 • Publikováním technických stupňů jednotlivých členů ČFK na veřejném webu ČFK v rozsahu jméno, příjmení člena a aktuální technický stupeň člena pro dané budo

 

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu členství jednotlivých osob v rámci ČFK, tedy po dobu, kdy člen řádně platí členské poplatky a je registrován v ČFK prostřednictvím domovského dojo.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou
 • Členové Výkonného výboru ČFK
 • Vedoucí dojo, do kterého je daný člen registrován
 • Nadřízené organizace – Evropská Federace Kendo
 • Organizace zajišťující dotační programy z veřejného sektoru, které vyžadují evidenci členů federace
 •  
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země v rámci EU) nebo mezinárodní organizaci, pouze však v případě žádosti o skládání zkoušek nebo registraci na akce, organizované Evropskou Federací Kendo

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména kódováním dat a skladování na bezpečných servrech.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Zaškrtnutím níže uvedeného souhlasu a odesláním prostřednictvím tlačítka SOUHLASÍM potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 07.12.2020.